El Bages a qualsevol lloc a qualsevol hora el diari digital de Vic i d'Osona
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MOIÀ
LLOC: CASA DE LA VILA      DIA:    DIMECRES 21 DE DESEMBRE DE 2011 HORA: A LES 20.30 HORES
ORDRE DEL DIA 

01 -     APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 1-12-2011

02 -     DONACIÓ DE COMPTE DE DISPOSICIONS D'ALCALDIA

03 -     EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

04 -     MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE 2011. NÚMEROS 1/2011 AL 06/2011

05 -     ACCEPTACIÓ DEL REFINANÇAMENT DELS AJUTS DE CAIXA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

06 -     APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS I REGULADORES PER A L'EXERCICI DE 2012 

Data de publicació: 19/12/2011